දේශීය අපනයන කර්මාන්ත ආශ්‍රිත තොරතුරු

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less  packages and web page editors.

 

ආනයන / අපනයන ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය - පළමු කොටස

ශ්‍රී ලංකා රේගුව www.customs.gov.lk වෙළඳ ලියවිලි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පරිශීලනය සඳහා www.trade.gov links ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය පිළිබද වැඩසටහන් මාලාව තුළ ඔබට පැන නගින ගැටළු හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් ලබා දීමට සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ඉදිරියේදී ව්‍යවසායක ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් පිළිබදව ඔබව දැනුවත් කිරීම සදහා අප විසින් සකස් කර ඇති ටෙලිග්රෑම් ගෲප් එක සමග ඔබ සම්බන්ධ වන්න. එම ගෲප් එක හා සම්බන්ධ විය යුතු යොමුව පහතින් දක්වා ඇත. https://t.me/SMEDEV